A Szerbiai Református Keresztyén Egyház

LÁTOGATÁSOK

 

ÁCS ZSIGMONDRA EMLÉKEZTÜNK LASKÓN

A reformáció emléknapja alkalmából október 29-én Laskón Ács Zsigmond lelkipásztorra a falu szülöttére emlékeztünk. Az emléknap emlékistentisztelettel kezdődött, melyen Orosz Attila bácskai esperes a Zsid, 13 : 7 igeversek alapján tartott prédikációjával emlékezett. A tudós – műforditó - lelkipásztor életútjáról Dr Lábadi Károly néprajzkutató tartott emlékbeszédet. Kiemelte, hogy: ” Életvitelével, munkásságával példát mutatott, hogy a világtól elzárt sarkokban szellemi háttér nélkül is lehet európai értékeket közvetiteni és létrehozni.” Az ünnepséget jelenlétével megtisztelte Pirityiné Szabó Judit Magyarország Nezetpolitikai Államtitkársága Kapcsolattartási Főosztályvezetője is.

A helyi temetőben méltóképpen kialakitott emlékoszlopot Csáti Szabó Lajos a HRKKE püspöke és Dr Lábadi Károly leplezték le. A megemlékezésen jelen volt Hallgató Imre főgondnok, Kórizs József gyógyszerész – helytörténész és Oroszi Sándor tanár úr is.

 

DEBRECENI DIÁKOK LÁTOGATÁSA BÁCSFEKETEHEGYEN ÉS SZABADKÁN

Június első hétvégéjén a Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziuma 7. évfolyamának tanulói és tanárai Dr Korsós Bálint igazgató úr vezetésével háromnapos vajdasági tanulmányi kiránduláson vettek részt. Több vajdasági várost és annak nevezetességeit látogatták meg. Református vonatkozásban Bácsfeketehegyre és Szabadkára is ellátogattak. Bácsfeketehegyen megtekintették a helybeli általános iskolát, ahol Bojtos Béla igazgató úr volt a házigazdájuk. Ezután a református templomba is ellátogattak, ahol Orosz Attila bácskai esperes várta őket és rövid ismertetőt tartott az itteni reformátusság helyzetéről és a gyülekezet múltjáról. Másnap Szabadkára látogattak, itt vettek részt az istentiszteleten, majd a város nevezetességeit is megtekintették.

 

 

ORSZÁGOS PRESBITERI KONFERENCIA

szrke.comIsten iránti hálával jelentjük, hogy a 2012 március 30-án,pénteken a FeketicsI Központi Otthonunkban tartott Országos Presbiteri Konferencián meglátogatott bennünket Steinbach József dunántúli püspök úr kedves nejével és egyik egyházmegyéje gondnokával együtt.

szrke.comszrke.com

A kezdő áhítatot Orosz Attila bácskai esperes úr tartotta, az Istenben való igazi megpihenés és nyugalom üzenetével.

szrke.com

Steinbach Püspök úr mindannyiunk figyelmét lebilincselő és lelkünket gyönyörűséggel eltelő előadást tartott: "Egyházunk megújulásai lehetőségei" címmel.

szrke.com

Teológiai alapvetésének Igéjét a II Korinthus 2,12-14 részéből vette. Mert megújulás csak ott van, ahol Isten Igéjét a helyi gyülekezetnek tisztán és elegyítetlenül hirdetik.

szrke.comszrke.com

Az előadás második részében szociológiai nézőpontból vizsgálta a mai egyházi, gyülekezeti helyzetet, azt, hogy több nemzedék részére nagy akadály az értékvesztés és az értelemvesztés, ami az az évtizedes egyházellenes nevelés és a nagyvároskba való elvándorlás és láthatatlanná válás következtében is állt be. A kérdés: ezzel hogy nézzünk szembe?

 

A missziói aspektusbeli befejező részben püspök úr arról szólt, mit tehetünk ma, a jelenlegi körülmények közt, hogy Isten Igéjét, az Evangéliumot a nehézségek, akadályok ellenére Isten segítségével a szivekre helyezhessük.

A találkozó második részében a hozzászólások következtek. Tíz felszólaló is volt, akiknek a megnyilatkozására püspök úr kézségesen és evangéliumi tanácsadással felelt.

szrke.com

 

 

KECSKEMÉTI VENDÉGEK

A Kecskeméti Református Egyházból egy 40 tagú lelkes egyháztag ellátogatott Feketicsre most április elején. Körutat tettek tulajdonképpen, voltak Szabadkán pár órára, ebédre érkeztek központi Otthonunkba, ahol a feketicsi gyülekezet látta vendégül őket, valamint a református templomban Dr.Csete Szemesi István püspök tartott előadást számukra a gyülekezet történetéről és alkalmi orgonajátékkal is szolgált. Vendégeink Újvidékre és Belgrádba is ellátogattak. Itt közöljük vezetőjüktől, Terényi-Kelemen Éva tanárnőtől azóta érkezett levelüket:

 

Tisztelt Püspök úr, kedves neje, és tisztelt bácsfeketehegyi gyülekezet,

Lassan egy hete, hogy itthon vagyunk, de ez így nem igaz, mert a kirándulást követően szívben és lélekben hiszem, hogy nem csak jómagam lebegtem még napokig a 2 határ között; idő kellett, amíg ismét visszazökkentünk az esős, dolgos mindennapokba.

 

 

 

 

 

Mára már tényleg szép emlékként gondolunk vissza az együtt töltött délutánra.

Először is, hadd köszönöm meg áldásos munkájukat, a sok szorgos kéznek az előkészületeket, a gondos szervezést a lelki és testi együttlétre.

Lám, a mi Urunk is elérkezettnek gondolta az időt, amikor a 2 gyülekezet felnőtt tagjai is leülnek beszélgetni és közelebb kerülnek egymáshoz.

Sokáig emlegettük a szíves vendéglátást, a meleg szavakat, és fenséges ebédet, amiért legyen hála a mi Urunknak.

Köszönjük a sok szép ajándékot, és reméljük, az elkezdett beszélgetések folytatódnak: egyelőre drótpostán, de legközelebb ismét a fehér asztal körül, vagy bibliacsoportokban, esetleg családoknál. Mert sokat tanulhatunk egymástól.

Küldtem néhány fotót, több gép „termésére” még várakoznom kell, és gyülekezeti újságunk húsvéti számát 15-én lapzártázzuk, ekkora várom az írásokat, addig nekem is illik elkészülni a saját beszámolóval, ami utóbb honlapunkra is felkerül.

Nagyon örülnék, ha írást, vagy linket cserélhetnénk.

Egy idézettel búcsúzom:

„Keresztyénné kell lenni a magyarságnak, hogy aztán magyarul lehessen magyarrá, tehát nemzetivé.”

Karácsony Sándor

Áldott készülődést az ünnepi körre, a gyermekek felkészítésében, akiket gyülekezetünk - mint biztos pontot tart számon - szeretettel vár és fogad évről évre.

Terényi-Kelemen Éva, okl. bölcsész.

Tőkés László püspök úr Bácsfeketehegyen járt

Tőkés László

December 20-án a kora délutáni órákban, rövid látogatást tett Bácsfeketehegyen Ft. Tőkés László püspök úr, az Európai Parlament alelnöke és Nt. Dr. Hermann János egyháztörténész, református lelkipásztor. A jeles vendégek először Ft. Dr. Csete Szemesi István püspök urat látogatták meg, majd püspökünk vezetésével a Központi Otthonban találkoztak Országos Egyházunk vezetőségével, a zsinati tanács tagjaival, valamint a bácsfeketehegyi presbitériummal.

A közös ebéd után, a vendégeket először Dr. Csete Szemesi István püspök úr, mint házigazda köszöntötte. Ezt követően Tőkés László püspök úr szólt a jelenlevőkhöz. Elmondta, hogy korábbi szolgálati helyéről, Temesvárról érkeztek hozzánk, ahol megemlékeztek az 1989. decemberi romániai események 21. évfordulójáról („Temesvár ostromáról“). Beszédében a püspök úr kihangsúlyozta a lelki egység fontosságát, azt hogy csak egymás hite által épülhetünk és erősödhetünk meg. Külön köszöntötte egyházunk újonnan megválasztott vezetőségét és a bácsfeketehegyi presbitériumot. Tőkés püspök úr itteni látogatása megerősített bennünket abban a hitünkben és törekvésünkben, hogy egyházunk lelki, szervezeti egységét és önállóságát meg kell őriznünk, nem szabad engedni a külső nyomásnak. Kifejtette - saját életéből és szolgálatából kiindulva - azt is, hogy ez nem könnyű feladat és sok megpróbáltatással jár. Beszéde végén igei biztatással kérte Isten áldását mindannyiunk életére és szolgálatára, idézvén Pál apostolnak a Galatákhoz írott levelét: „Egymás terhét hordozzátok és úgy töltsétek be a Krisztus törvényét.“ (Gal 6, 2) Tőkés püspök úr köszöntője után Dr. Hermann János egyháztörténész egyetemi tanár, nagyváradi lelkipásztor is szólt hozzánk, elmondott gondolatai ugyancsak bátorítóak és megerősítőek voltak számunkra. Ezután rövid kötetlen beszélgetésre került sor vendégeinkkel, majd ezt követően tovább folytatták útjukat a Temerinbe, egy ott megrendezett Biblia kiállítás megnyitójára.

Orosz Attila

lelkipásztor-esperes