A Szerbiai Református Keresztyén Egyház

SZOLGÁLATOKPünkösd - az Egyház születésnapja!

„Mindnyájan megteltek Szentlélekkel…” Luk 2, 1-11.

Isten önmagát akarja adni neked és nekem. Jézus nemcsak egy történelmi személy, egy emlék, aki itt járt a földön, hanem saját maga jött el a Szentlelke által. A Szentlélek nem más mint Isten. Karácsonykor testben jött el, most a Lelke által. Isten ismét kilépett önmagából, országából és eljött a Lelke által a földre. Isten Szentlelke által a mi emberi lelkünkel akar egyesülni és gyülekezetet létrehozni. Bele akar hatolni személyes életünkbe, lelkünkbe, mint ahogy a tűz átjárja a vasat, és acél lesz belőle.

A tanítványok úgy érezték a Szentlélek eljövetelét mintha megtelnének Isten erejével. MEGTELTEK, ez nemcsak egy érzés, nemcsak a csend. Valakivel megteltek. Istennel teltek meg.

Mi is nyissuk meg szívünket egy akarattal imádkozva az áldó Lélekért, és Ő az Úr betölt bennüket. Betölt Önmagával. Ez hiányzik az emberből. Elveszítette az ember Istent az Édenkertben. Egy űr van a szívünkben és ezt nem lehet pótolni kirándulással, munkával, szórakozással, élvezetekkel bárhogyan is próbáljuk. Ezek csak pótszerek.

Mi mindannyian egy elkallódott emberek vagyunk, elveszett juhok, ahogy a Biblia mondja. Olyanok mint az elveszett gyermek, aki nem találja a szüleit. Akkor boldog a gyermek, ha szülei karjai közt érezheti magát. Mi meg akkor vagyunk boldogok ha Isten karjaiban vagyunk. A bűneink miatt kiestünk Isten karjaiból, de Jézus vére eltörli vétkeinket. Eltörli ha kérjük, és ismét visszakerülhetünk az Atya karjába.

Mi hasznom van Isten Szentlelkéből?

Péter apostol 5O nappal Pünkösd előtt még megtagadta Jézust majd 5O nap után hatalmas beszédet tartott, na de nem a saját filozófiájából, hanem a beléáradt Szentlélek szólalt meg belőle. Megtalálta az Atya a gyermekét, karjaiba vette. Péter lett a mennyei Atyának a szószólója. Ez az újjászületés.

A Szentlélek megtudja változtatni az emberi rossz természetet. Meg akar változtatni az Úr bennünket úgy, hogy lelkünkel egyesül. A bűn kerülésével az ó-embert lassan megöldököljük, és az új, tiszta, szent embert pedig felöltjük. Létkérdés: megváltozott életű ember vagy-e? Akarsz- e annak lenni? Ha más akarsz lenni, akkor légy megbocsátó, örömteli, segitőkész, hitből élő ember, és mindenkor Isten akaratát keresd.Ha szórakozással, szerencsejátékkal, a Szentlélek vezetése nékül élsz, még a bűnben vagy.

Az ember Jézus Krisztusban talál életcélt, harmóniát, békességet.

Pünkösd olyan ünnep, amikor valaki ismerős melléd áll és vezet. Ismer, tudja szenvedéseidet, örömeidet, tévedéseidet és hogy a szíved szomjas arra a vízre, amely a Mennyből származik. A Pünkösd vizet önt a szomjazóra.

A Szentlelken keresztül érkezik az emberbe a szeretet, igazság, öröm, békesség, bűnbocsánat. Ezt a forrást keresik ma. A szeretet hiányzik az emberekből. Egy valaki idős ember mondta: „ Ha meghalok, a fejfámra azt írjátok, meghalt szeretet hiányában.” Van szeretet. Olthatod a szomjadat.

Isten elfogadta a Golgotai áldozatot Jézus Krisztustól, aki önként meghalt értünk, bűnösökért. Mivel elfogadta az áldozatot, feltámasztotta Jézust. Jézus visszament az Atyához és Isten Jézus helyett erre a földre most a Szentlelkét adja mindenkinek, hogy ott legyen a szívünkben, ezért könyörögjünk, hogy itt ezekben a kis gyülekezetekben is ez megvalósuljon.

Áldjon meg mindenkit az Úr, aki bármilyen formában is hozzájárult e gyülekezet és az épület létrejöttéhez, Isten áldása legyen azok életén és szolgálatán. Az ittmaradt testvérek pedig vegyétek birtokba az új gyülekezeti házat és amikor csak tehetitek, jöjjetek hallgatni az Igét. Ámen.

A PÜNKÖSDI LÉLEK GYÁMOLÍTÓ, MEGELEVENÍTŐ MUNKÁJÁNAK MEGTAPASZTALÁSÁT KIVÁNJUK AZ Egyház születése alkalmából!

 

Marton Károly, lelkipásztor - espres

 

 

 

Nt. MARTON KÁROLY bánáti esperes úr prédikácója

"Egy ember nagy vacsorát készített, és vendéget hívott meg. A vacsora órájában elküldte a szolgáját, hogy mondja meg a mneghívottaknak: Jöjjenek, mert már minden készen van. De azok egytől egyig mentegetőzni kezdtek…." Lukács 14, 15-24.

Egy 12 éves fiú segített a szülőknek a ház körüli munkákban több alkalommal. Egy napon a gyermek felírta, hogy mit tett - készített egy számlát is amit oda adott az anyjának. Ez volt rajta, ezer dinár, mert volt bevásárolni, ezer dinár, mert összesepregette az udvart, ezer dinár, mert sokszor megetette az állatokat és kitisztította a helyüket. A kertben is sokat segített. Az iskolában jó tanult, meg még sok mindenben segített amire szükség volt. Összeadta a számokat és a számlát átadta az anyjának. Ezzel kérte és várta is a fiú a pénzt.

Az anyja elolvasta sorban, hogy a fia milyen munkájára kéri a pénzt majd ő is elővett egy papírt és válaszul a következőket írta fel: szeretettel vártuk a születésed, megszülettél, óvtalak, védtelek, tápláltalak, orvoshoz vittelek, szerettelek, egészséges lettél, megtanultál beszélni, járni. Nem tartozól semmivel. Tovább növekedtél, öltöztettünk, óvódába, majd iskolába járattunk, uzsonnát fizettünk, ami kellett az iskolában mindent megvettünk. Mindig szép ruhába jártál, jól tápláltunk, kirándulásra mehettél. Nem tartozól semmivel.  Aláhúzva az egész: nem tartozól semmivel!

A gyermeknek odaadta az anyja a számlát és a gyermek lassan olvasta, ezért semmi, azért semmi, a végösszeg semmi. Nagyon elszégyelte magát a fiú, mert ő meg minden tettéért fizetést kért az anyjától. Sírvafakadt és bocsánatot kért, megvallotta, hogy arra nem is gondolt, hogy az anyja mennyi mindent tett érte.

Mi vagyunk ezek a kisgyermekek, akik ilyen vakon gondolkodunk.Istennek felszámoljuk, hogy szántottunk, vetettünk vagy más szakmában dolgoztunk és Istennek  kell, hogy ezért adjon jó fizetést, meg jó egészséget, meg jó termést, hogy ne legyenek bajok a családunkban.Tovább szoktuk a számlát sorolni az Úrnak. Fizetem az egyházjárulékot, néha járok templomba, néha még imádkozok is, Isten tehát tartozik azzal, hogy örök életem legyen. Segítek néha a szomszédomnak, barátoknak, szülőknek, ezért megint az Úr álljon készen és adjon hosszú életet, sok szép mindenem meglegyen, megérdemlem, mert megdolgoztam érte. Tartozik az Úr ezzel.

Isten is készített egy számlát:

Megteremtettelek, adtam életet e földre neked, és szeretetet adtam a szülőkön keresztül. Nem tartozól semmivel.

Ellenem fordultál, aki szeretlek, és hálát sem adsz, pedig minden percben adom neked az életet ingyen. Fejedből, szívedből kizártál, és még csúnyán is beszélsz az én nevemről. Én tűrök, és szenvedek mert szeretlek. Nem tartozol semmivel. Fiamat Jézust is érted küldtem, hogy figyelj hogyan kell élni, hogy boldog légy, ezzel sem törődsz. Fiam életét adta a te sok bűneidért, csúnya, fájdalmas, megalázó halált halt érted, te meg sem hallgatod milyen nagyon szeret Jézus téged. Nem tartozól semmivel.

Ingyen adom Jézus éredeméért az örök hazát, ami vár rád halálod után, neked ez sem kell, földi mulandó dolgok után futsz és töltöd el hiábavaló dolgokra a drága időt, nagy ajándék vár rád a menyben, és ingyen, kegyelemből adom, Te nem tartozól semmivel.

Megbántottad a barátokat, embertársaidat, akiket én, az Úr szeretek, ingyen eltörölném vétkeidet és megtőlteném szívedet szeretettel, de nem kell neked. Nem fogadod el az Urvacsorát a szerető Atyádtól, ahol tiszta lelkiismeretet akar adni ingyen, de nem tartozól semmivel.

Vagyont adtam neked, családot, egészséget, ruhát, házat, megélhetést, és nem örülsz neki, nincs nyugodt éjjeled. Csak a világ után futsz, szakadj el ettől a gonosz világtól és kövesd az Urat. Miben bízol? Munkádban? Házadban? Protekciódban, furfangodban? Ezen nincs Áldásom nekem aki a Te Atyád vagyok, és mindent elveszthetsz egy pillanat alatt, ha akarom. Folytatod a bűnös, hitetlen életed és én tűrök, szenvedek, mert szeretlek és látom milyen szörnyű lesz a véged. De, nem tartozól semmivel. Fáj az én szívem miattad.

Mi akadályoz meg, hogy a lelkedet Jézus vérétől hófehérré tegyem? Jóslás, lekopogás, a babonaság, horoszkóp, kabalababa? Mire bíztad az életed?  Meddig húz vissza a pokolba ez a sok beteges dolog?

Most várom már, hogy felkiálts, hogy ezek rabságából megszabadítsalak, és szabad, örömteli ember légy, aki mellettem maradsz itt a földön és az örök országomban! Siess, válassz köztem és a világ között!

Az Úr hív a nagy vacsorára a mennybe Téged és engem, elfogadod- e? Ne keress semmilyen kifogást, mert ilyen alkalom soha többé nem lesz. Engedelmeskedj az Úrnak, aki szeret és végtelen türelmet, szeretetet mutatott irántunk, bűnös emberek iránt. Ne éljünk vissza az Úr jóságával, hanem öltözzünk fel Krisztus tiszta ruhájába és mi pedig adjuk oda neki a  szennyes ruhánkat, amiért már a kereszten szörnyen szenvedett.

Ima: Uram, add, hogy ezt az egy esélyt el ne veszítsem és rosszúl ne döntsek, most kiáltok Hozzád a Jézus nevéért, irgalamazz nékem elveszettnek! Ámen.

>

Nt. MARTON KÁROLY, bánáti esperes úr Újévi gondolatai

Újév 2011

" Jeremiás 18.rész 16. versei." Ekkor így szólt hozzám az Úr igéje: Vajon nem bánhatok- e én is úgy veled, Izrael háza, mint ez a fazekas? Így szól az Úr: Hiszen olyanok vagytok a kezemben, Izrael háza, mint az agyag a fazekas kezében. Megtörténik, hogy kimondom egy népről vagy országról, hogy kitépem, kiírtom és elpusztítom. De ha megtér gonoszságából az a nép, amelyről beszéltem, akkor én is megbánom, hogy veszedelmet akartam hozni rá."

Mindenki az új kezdettől, az új évtől valami mást vár, más akar lenni. Isten más embert akar belőlunk faragni. Csodálatos, hogy többféleképpen tud az Úr beszélni az emberhez. Ebben a történetben Isten elküldi a prófétát a fazekashoz, mert ott a műhelyben akar valamit mondani neki. El is ment a próféta és figyelt. Látta a próféta, hogy a fazekas gyúr egy csomó agyagot, és felteszi a forgó korongra. Ezután a kezével elkészíti az agyagból azt, amit elképzelt. Hagyja száradni és a kemencében kiégeti, hogy a mű még több száz év múlva is gyönyörködtessen. De ha netalán nem a fazekas elképzelése szerint alakul az agyag, akkor fogja és újból összegyúrja és kezdi előlről a munkát. Ezután szólítja meg az Úr a prófétát, és adja tudtára az üzenetét Izrael házával kapcsolatban.

Úgy gondoljuk, hogy csak a templomban szól az Úr. Igen ott az Igén, az énekeken keresztül szól, de akik sohasem járnak templomba azokhoz nem tud szólni? A mindennapi életben is igen tud szólni Isten, az eseményeken keresztül is. Például Illés próféta elment Sareptába, mivel az országban nagyon nagy szárazság, éhinség volt, mert több mint három évig nem volt eső. Illés egy családnál tartózkodott és nem fogyott el a család lisztje és olaja sem. Az Úr megmutatta, hogy ő Úr a természeti törvények felett is és mindenek felett. Később Illés által felszólította az Úr a hitetlen bálványimádó népet, hogy válasszon Istent, válasszák Illés Istenét, aki élő és Mindenható.

De most nézzük meg. hogy Isten Jeremiással hogyan tudatja, hogy nem tetszik Neki az amit a nép csinál, ahogy a nép él.

A fazekas az agyagot a korongon formálja és cserépedényeket készit belőle, szépeket, előkelőket, és nem előkelőket is. A fazekasnak hatalma és joga van az agyag felett. Isten a fazekas, Ő minket a porból, az agyagból formált. Azért formált, hogy itt a földön Őt képviseljük. Ő bennünket az Ő képére és hasonlatosságára alkotott. Tudja az Úr, hogy a bűn kifordított bennünket emberi mivoltunkból, ugyanakkor Ő ismét vissza akarja állítani istenképűségünket. Itt ebből a bűnös embertömegből sokakat megszólít és átformál az Ő képére és hasonlatosságára és azok képviselik Isten országának ügyét itt a földön. Hogyan formálja át a bűnös embert? A bűnös hallja azt, hogy Isten az Ő Fiát feláldozta és ma is Jézus vére megtisztitja a bűnöst bűnéből, a Jézus sebei által pedig meggyógyulunk, kigyógyulunk a bűn betegségéből és ha kigyógyultunk máris alkalmasak vagyunk képviselni Atyánkat ebben a sötét világban. Hív téged is, halld meg szavát és tedd Isten kezébe az egész életedet. Izrael tanította a világot hinni, hisz csak Izraelben volt élő Isten. Máshol a világban csak ember alkotta bálványok voltak, amelyek erőtelenek, élettelenek. Izraelt Isten nem elpusztítani és bennünket sem elpusztítani akar, hanem meggyógyítani a bűnből. A fazekas összegyúrta a nem sikerült agyagedényt. Az Úr is összegyúr bennünket. Ott Izraellel a 7O évig tartó babiloni fogság volt a gyúrás, amikor ingyen kellett dolgozni a népnek, és saját hazájuk, sem templomuk nem volt. Ez nagyon elkeserítő.

Más népeket is kezébe vett az ÚR, minket akik nem Izraelhez tartozunk, minket pogányokat is. Hiszed- e hogy belőled is lehet egy nagyon kedves Isten ügyét képviselő ember? Az Isten nevére szégyent hozó emberből is lehet Isten dicsőségét munkáló ember az Ő szerető kezében. Bennünket a bűn csúffá tett. Es mégis lehetünk tiszta, szent edény az Ő kezében. Halld meg Isten hangját, vagy vedd észre a te életedben Isten gyúrásának munkáját. Az a sok nyomorúság, betegség, szenvedés, veszteség, csalódások, magányosság, szeretet hiánya, ez mind az Ő keze munkája életedben. Újat akar belőled belsőleg készíteni. Új szivet akar adni, egy szerető szívet, megértő szívet, békés, hűséges, megértő házastárssá tud formálni. Engedd magad formálni. Legyen az új évben új szíved is, és akkor új életed és új kapcsolataid is lesznek.

Ő megtisztít Jézus vérében, és utána tartsuk magunkat tisztán, legyen Neki szentelt életünk. E világ várja a Krisztus arcú embereket. Jézust rengetegen követték, mert szeretetet, megbocsátást, békességet sugárzott, amit tőled is, tőlem is vár ma a család a baráti kör és mindenki. Kezdjük az új évet úgy, hogy ezentúl szót fogadunk Atyánknak .

Ima. Uram, igazad van, egy elveszett ember vagyok, semmi hasznod belőlem, pedig Te szeretsz, könyörűlj rajtam és formálj át, én figyelek szavadra és engedelmeskedni fogok Neked. Ámen

 

Nt. MARTON KÁROLY, bánáti esperes úr prédikációja

Ó év 2O1O. És.38,17 „ Bizony, javamra vált a nagy keserűség. Hiszen megmentettél az enyészet vermétől, és hátad mögé dobtad minden vétkemet.”

Egy alkalommal fiatalok év vége felé egy cédulát osztogattak mindenkinek. A cédulán egy kérdés volt felírva: Hol töltöd el az örökkévalóságot?

Voltak, akik nézegették, voltak, akik eldobták a cédulát. Egy lány is kapott és elkezdte nézni, olvasni. Hangosan sikoltozott és azt mondta, hogy most ő erről nem akar tudomást venni, most szórakozni akar, vidám akar lenni, barátok kellenek, meg gondtalanság, jó érzés.

Év végén, és más alkalmakkor az ember szeretne valamit elfelejteni, de a lelkiismeret nem engedi, nem tud felejteni.

Sokan isznak alkoholt, hogy felejtsék el multat, mások nagyon belemerülnek a szórakozásba, mások már nem tudják a lelkiismeretüket mivel csillapítani, ezért droghoz, betörésekhez, gyilkossághoz, vakmerő tettekhez folyamodnak. Sokan szeretnék az emlékező tehetségüket kikapcsolni, zenével, tánccal, mámorral, hangulattal, de nem lehet.

Miért akar felejteni az ember?

Mert a múlt nagyon kellemetlen. Ha az ember lelkiismerete felébred, akkor nagyon kellemetlen érzés fogja el. Nyugtalan lesz, és nem tud tőle szabadulni.

Heródes, aki kivégeztette Keresztelő Jánost, csak azért mert már nem tudta elviselni ahogy Keresztelő János mondta neki: „Térj meg Heródes!” Heródesnek sok súlyos bűn volt a vállán. Érezte, hogy valami ilyet kellene tenni, amit ez a János mond, de a büszkesége, kemény szíve nem hajolt meg az Úr üzenete előtt. Egy kedves hölgy kérésére fejét vetette Keresztelő Jánosnak.

Nemsokára, Jézus Krisztus elkezdte a messiási pályáját és ő, Heródes is hallott erről, hirtelen nagyon megrettent, és azt mondta, visszajött Keresztelő János. „ Ez ama Keresztelő János, ő támadt fel a halálból…” Még arra is képes volt, lám hogy a halottak feltámadásában higgyen. Az Ő lelkismeretébe lám visszajött.

Nem tudott szabadulni azzal, hogy nagyokat mulatott, bárkivel, bármikor szórakozhatott, és minden lehetőség a kezében volt. Semmi sem némította el a lelkiismeret hangját.

Rettegve gondol arra, hogy újra elé fog állni. Emlékezteti bűneire.

Sokan úgy gondolják, hogy ha elfelejtjük, akkor az nincs is. Olyan szívesen elfelejtené az ember a múltat, hogy az többé ne zavarja. Elfelejteni ami volt házasságban, vagy azon kivűl, vagy az életben, a munkában, ifjúkorban.

Minden ember szeretne új lapot kezdeni, ez a legtermészetesebb dolog a világon, de hogyan? Senki se ámítsa magát azzal, hogy szórakozással, vagy más praktikákkal lehet felejteni. Jézus Krisztus nélkül nincs felejtés. A tőle elkért bűnbocsánattal van felejtés.

Ézsaiás 38,17 „ Bizony, javamra vált a nagy keserűség. Hiszen megmentettél az enyészettől, és hátad mögé dobtad minden vétkemet.”

A Szentlélek Isten megkeserít, felébreszti a lelkiismeretünket, ha hallgatjuk Isten Igéjét, vagy olvassuk. Egy képzőművész elment egy csendeshétre. Ő kijelenette, hogy nem hisz Istenben, csak azért jött el, mert lelki ihletést keres az új művéhez. Szólt az Ige egész nap, ő pedig hitetlen szívvel hallgatta. Szó volt a bűnbocsánatról, hogy bocsássunk meg akivel összevesztünk, stb. A művész éppen azokban a hetekben veszett össze kedves barátjával. Az Ő szivében is mozgolódott a lelkiismeret. Nem tudott lenyugodni. Addig csak kritizálta az egész összejövetelt, de egy reggel nincs a szobájában a művész testvér. Hol van? Hol van? Talán hazament? Hát kinéznek a többi csendes hét tagjai, ott kint az udvaron sétál nagy lendülettel. Majd később elmondta a művész testvér, hogy a lelkiismeret nem hagyta őt békén, és imádkozott, megvallotta az Urnak a bűnét és most szabad lett a bűntől, és roppant boldog, nem tud egy helyben ülni sem, mert egyszerűen boldog.

Ez az amikor az Úr a háta mögé veti vétkeinket. Nem lenyomni kell a lélek mélyére, hanem kidobni, az Úrnak. Ma is vár az Ő keresztje és dobjuk oda ez év végén.

A sok panaszunkat is, mert a panaszunkkal Isten ellen lázadunk, hogy Ő valamit vagy valakit nem javunkra helyezett utunkba, vagy mellénk. Nincs igazunk, Ő a mi érdekünkben tette oda, hogy csiszoljon. Persze, hogy kellemetlen az éles bűnök lecsiszolása, de az Úr el akarja venni ezt.

A hálaadásról se feledkezzünk meg. Sok jót tett velünk az ÚR! Megvédett, megóvott kártól, bajtól, betegségtől.

Hála legyen a Krisztus kereszthaláláért!

Ima: Uram, Jézus Krisztus! Köszönöm az elmúlt évet, a sok türelmedet, oltalmadat. Köszönöm a figyelmeztetést, a fájdalmakat. Köszönöm a szeretteimet. Hála legyen neked, hogy értem is életedet adtád, senki így még nem gondolt rám mint TE. Töröld el minden szeretetlenségemet, hitetlenségemet, és fedj be véreddel és ne emlékezz rá. Köszönöm, hogy meghallgatsz. Ámen.